Nätverket i riksdagen

: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/b/8/d/visacivilkurage.se/httpd.www/includes/unicode.inc on line 345.

Medlemmar i nätverket
"mot kränkande särbehandling i arbetslivet"
som bildades efter riksdagsseminariet den 4 december 2008.

Ett tvärpolitiskt nätverk där sakkunniga, behandlare, politiker och personer
som för fram frågorna ur de drabbades perspektiv träffas. 

Möten i riksdagshuset 081204, 090122, 090311 , 090514, 090910 och
18 mars  2010 .


 


Riksdagsman Christer Winbäck (fp)

Motionerat i riksdagen angående ”nationell handlingsplan mot kränkande särbehandling i arbetslivet” och initiativtagare till seminariet 4 december.

 

”I Sverige har man kunnat konstatera ungefär 300 självmord årligen där offret har en mobbningsbakgrund. Problemet är att få vågar ta tag i problemen. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för att förhindra och reda ut problem som dessa och dessutom ett rehabiliteringsansvar för att få tillbaka sjukskrivna i tjänst.
Men de utsatta upplever ofta att samhället sviker. Man knuffas mellan olika instanser utan samordning. Det blir upp till den enskilde att försöka ta sig ur sin situation, men man känner sig motarbetad av de instanser som borde hjälpa. En tydlig samordning av samhällets resurser inriktad på stöd till denna grupp, borde prioriteras. Mobbning är en kränkande handling. Mobbning och det ökande våldet måste vara en angelägenhet för hela samhället. En handlingsplan med en nollvision måste snarast tas fram för att stödja arbetet mot vuxenmobbning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”


 

Ur Christers riksdagsmotion 29 september 2008

Christers sida på folkpartiet.se.
 


 
 


Riksdagsman Torbjörn Björlund (v)

Engagerad i olika arbetsmiljöfrågor där han skrivit ett flertal motioner. Talesman för Vänsterpartiet i arbetsmiljöfrågor.Sitter i arbetsmarknadsutskottet.
 

”Stressen på arbetsplatserna blir större och den sociala pressen allt värre. Arbetsmiljöfrågor som bl.a. har kopplingar till stress och ökad konkurrens är viktiga att belysa. För min del handlar det om att föra upp det från individnivå till en samhällsfråga och politisk nivå. Det är så många som drabbas så det måste definitivt ses som ett folkhälsoproblem.
Förutom att minska ett mänskligt lidande är det i ett samhällsperspektiv dessutom väldigt kostsamt att inte åtgärda problemen. Jag ser det därför som en viktig och angelägen roll att från nätverket lyfta frågorna vidare till den politiska nivån.”

Information om Torbjörn på Riksdagens webplats.


 
 


Psykolog Lars Bagge

Har arbetat med psykosocial arbetsmiljöproblematik under 35 år. Arbetade bl.a. under 80- och 90-talet med professorn och mobbningsforskaren Heinz Leymann.
 

”Arbetsmiljön har idag inslag av mobbing i så stor utsträckning att man kan tala om att den är allmänt förekommande. Problematiken är allvarlig och dess konsekvenser stora och fatala för de människor som utsätts direkt för dess konsekvenser, men även de personer som utsätts för dess konsekvenser indirekt, så som arbetskamrater och anhöriga. Det är därför dags att även tala om mobbing som ett folkhälsoproblem.”

Lars Bagges webplats.


Martine Syrjänen-Stålberg; Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljöspecialist/Beteendevetare

Arbetsmiljöforum är den organisation som arbetat längst med arbetsmiljöfrågor Sverige.
Verksamheten består av
 

  • Du&jobbet – Sveriges största prenumererade arbetslivstidning
  • Utbildningar och seminarier
  • Nätverk
  • Stora Arbetsmiljöpriset
  • WorkingLife
  • Metoder och verktyg för verksamhets- och arbetsmiljöutveckling


 
 


Per Borgå, med. dr., överläkare
Interkulturell kommunikation Stockholm

Per Borgå, som tidigare varit chef för Röda Korsets center för torterade flyktingar och forskat kring uppkomsten av posttraumatisks stressyndrom, har under senare år intresserat sig för de följder som uppstår hos personer som mobbats på arbetsplatser.
 

”Trauman är betydligt vanligare än vad vi tidigare föreställt oss, och posttraumatiskt stressyndrom måste på grund av sin höga prevalens och sitt långdragna förlopp tveklöst betraktas som en folksjukdom. Behandlingen av traumatiserade människor måste då också integreras i vården. Om behandlingsframgångarna inte ska utebli är det viktigt att traumat upptäcks och att behandlingen riktas mot de traumatiska upplevelserna. Inte sällan är det en rad olika traumatiska händelser, kanske i kombination med bristande socialt och psykologiskt stöd, som gett upphov till tillståndet.”


 

Per Borgås artikel i Läkartidningen 47/2005


 
 


Brian Palmer

Amerikansk antropolog och religionsvetare tidigare verksam vid Harvard-universitetet i Cambridge i USA. År 2004 prisbelönades han som Harvards bästa lärare och då gick 612 studenter hans kurs om civilkurage och personligt ställningstagande. Han är också föreläsare och debattör kring frågor om global etik, amerikansk utrikespolitik och solidaritetsidealet i Sverige.
Var gästprofessor till Torgny Segerstedts minne 2007-2008 vid Göteborgs universitet.

 

”Karl-Bertils altruistiska mod belönas med en triumffärd och ett rungande fyrfaldigt leve. Men han har fördelen att vara påhittad.
"Den aktiva kärleken i jämförelse med den som man upplever i sina drömmar är hård och skrämmande", noterade ofta den amerikanska katolska reformatorn Dorothy Day, med ord från Dostojevskijs Bröderna Karamazov. Hennes egna kärlekshandlingar bestod i hennes slitsamma arbete för de hemlösa och desperata hon levde tillsammans med i New York.
Kanske är även civilkurage något som vi hyllar i teorin men som skrämmer oss när vi ställs inför en konkret handling.”
Ur Brians debattartikel i GP 090119 ”Karl-Bertil kom lindrigt undan”

Brians webplats.


 
 


Claes Jansson, LO-TCO:s rättsskydd
Chef för Försäkringsrättsenheten

Byrån är ett aktiebolag med anställda jurister som är helägt av LO (90 procent) och TCO (10 procent).

Utdrag ur Claes Janssons krönika från 2001 som han ser som lika aktuell idag.
 

”Vi på LO-TCO Rättsskydd AB som arbetar med arbetsskador har länge kunnat konstatera, att förvaltningsdomstolarna (länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten) inte godkänner kränkande särbehandling i arbetslivet som arbetsskada. Det är nästan omöjligt att t ex få mobbning godkänt.
Detta beror framförallt på de s k undantagen i lagen om arbetsskadeförsäkring (företagsnedläggelse, arbetstvist, bristande uppskattning av arbetsinsatserna, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater, eller jämförliga förhållanden). Om skadan är en följd av sådana faktorer och är av psykisk eller psykosomatisk natur, ska arbetsskada inte godkännas. Som framgår är undantagen vidsträckta och beviskraven höga (hög grad av sannolikhet måste föreligga). Dessutom är domstolarnas tillämpning mycket restriktiv. Om man t ex påstår att chefen eller arbetsgivaren uppträtt klandervärt, är beviskraven orimligt höga. Det krävs i praktiken att flera arbetskamrater vågar vittna om missförhållandena. Det säger sig självt att få vågar ställa upp och vittna mot sin chef eller arbetsgivare av rädsla för sin fortsatta anställning eller att själv råka illa ut.
Det kan inte vara lagstiftarens mening, att det som i dessa sammanhang anses vara otillåtet inte också skulle vara arbetsskada enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Forskningen visar att mobbning är en grupprocess som företrädesvis förekommer på arbetsplatser med uruselt ledarskap och/eller en arbetsorganisation som stressar de anställda. Därför måste psykiska och psykosomatiska sjukdomar likställas med "vanlig" sjukdom när lagen om arbetsskadeförsäkring nu ska förändras.”
Vad menar domstolarna? Är inte mobbning på jobbet arbetsskada?


 
 


Börje Eriksson kommunalt anställd bildlärare under 25 år

Sammankallande i nätverket ”Att motverka vuxenmobbning i arbetslivet”
Tidigare varit yrkesverksam inom kommunal verksamhet. Initierade bildandet av nätverket efter riksdagsseminariet 2008.
Producerat filmen Trolleriföreställningen som var ett samarbete med Lars Bagge, Per Borgå samt intervjuer med ett antal drabbade. Filmen visades som inledning på seminariet.


 
 


Erik Karlsson, ombudsman och jurist

Arbetar med konsultverksamhet för Ideella föreningar och fackföreningar i allt förekommande.
Jag har den klassiska bakgrunden som ombudsman genom att jag i mitten av 70-talet blev facklig förtroendeman på mitt dåvarande fabriksjobb. Har sedan drygt 20 år allt mer specialiserat mig på problematiken kring vuxenmobbning och här sett att vi för närvarande har alldeles för trubbiga verktyg för att kunna få bort detta gissel från våra arbetsplatser.

 
Tel        070-88 125 44
Fax        070-88 125 40
E-post           mobbning@ombudsmanerik.se

Eiks webplats.